Glastron GTS187

GTS 187

250 AT GÜCLÜ BRP ROTAX 1503 HO REAKTİV MÜHƏRRİKİ İLƏ GT187 VƏ GTS187 KATERLƏRİNDƏ İDARƏETMƏNİN MÜKƏMMƏLLİYİNİ HİSS EDİN

SPESİFİKASİYA