EVİNRUDE - E-TEC G2

EVİNRUDE - E-TEC G2

E-TEC MÜHƏRRİKLƏRİNİN DAHA TƏKMİLLƏŞDİRİLMİŞ VERSİYASI OLAN TAM YENİ E-TEC G2 MÜHƏRRİNKLƏRİ 400+ RƏNG KONFİQURASİYASI İLƏ İSTƏNİLƏN KATERƏ UYĞUNLAŞIR. BU MÜHƏRRİKLƏR 20% DAHA GÜCLÜ DARTMA QABİLİYYƏTİ, 15% DAHA AZ YANACAQ SƏRFİYYATI, 75% DAHA TƏMİZ OLMAQLA YANAŞI İLK 5 İL (VI YA 500 SAAT) HEÇ BİR TEXNİKİ XİDMƏT TƏLƏB ETMİR!

  • Mövcud at gücləri: 150 - 300
  • Rənglər: Müxtəlif rəngli panellər və tamamlayıcı aksent rənglərlə 400+ rəng variantı

SPESİFİKASİYA